Kavel STE20 Landgoed Steenenburg binnenkort opnieuw in verkoop! - Bekijk de webversie
Kavel STE20 Landgoed Steenenburg binnenkort opnieuw in verkoop!

Bouw je eigen droomkasteel, kavel STE20 opnieuw in verkoop vanaf woensdag 23 november 2022, 12.00 uur!

Tussen Drunen en Nieuwkuijk ligt Landgoed Steenenburg. Op deze bijzondere locatie in de Brabantse gemeente Heusden is ruimte om exclusief te wonen. Bouw hier je eigen droomkasteel op een grote kavel. Je woont dan in het zuiden van Landgoed Steenenburg te midden van de natuur met een rijke cultuurhistorie. 

Het zuidelijke deel van Landgoed Steenenburg omvat 56 bouwkavels, waarvan er 6 kavels in particulier eigendom zijn en reeds 2 kavels zijn gereserveerd op basis van historische afspraken. De overige 48 kavels worden uitgegeven in drie fases.

De kavels uit Fase 1 zijn op dit moment - op kavel STE20 na - allemaal verkocht (onder voorbehoud) of onder optie. Voor kavel STE20 staan geen (reserve)kandidaten meer op de lotinglijst. Dat betekent dat die kavel via reguliere verkoop beschikbaar gesteld wordt op basis van 'wie het eerst bij Klijsen Makelaars & Adviseurs komt, die het eerst maalt’. Het startsein voor reguliere verkoop van betreffende kavel (hierna te noemen: Fase 1A) is: woensdag 23 november 2022, 12.00 uur 's middags.

Je kunt je dus voor Fase 1A inschrijven bij Klijsen Makelaars & Adviseurs vanaf woensdag 23 november 2022, 12.00 uur 's middags, uitsluitend schriftelijk via nieuwbouw@klijsen.nl. We gaan daarbij uit van volgorde en tijdstip van binnenkomst van de mailtjes bij Klijsen Makelaars & Adviseurs. Volledigheidshalve: het gaat op dit moment enkel om kavelnummer STE20.

Bekijk het project Landgoed Steenenburg >>

Lees ook de aanvullende inschrijfvoorwaarden aandachtig door:


* Telefonische verzoeken / inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.

* Alle verzoeken / inschrijvingen voor een bouwkavel op Landgoed Steenenburg die zijn binnengekomen vóór het genoemde startsein van woensdag 23 november 2022, 12.00 uur 's middags, worden ook niet in behandeling genomen; deze worden dus uitgesloten van deelname aan de inschrijving voor Fase 1A. De makelaar gaat 'te vroege inschrijvers' niet actief wijzen op het tijdstip van inschrijving.
* Het staat de kandidaat/kandidaten vrij om – bij een ‘te vroege inschrijving’ – na het startsein van woensdag 23 november 2022, 12.00 uur 's middags, een nieuwe inschrijving (voor Fase 1A) aan de makelaar te mailen. Dit is volledig ter eigen verantwoording van de inschrijver. 

* Vermeld in de mail duidelijk het kavelnummer STE20.
* Vermeld in de mail tevens: volledige voornamen en achternaam, adresgegevens, geboortedata en telefoonnummer(s).

* Niet elke inschrijving leidt per definitie tot een toewijzing c.q. aankoop. 

* Klijsen Makelaars & Adviseurs zal de gelukkige (hierna te noemen 'kopers') zo spoedig mogelijk persoonlijk op hoogte stellen. De overige inschrijvers, ontvangen geen bericht. Over de uitslag van de inschrijfprocedure voor Fase 1A wordt verder niet meer gecorrespondeerd.

* Ingeval je eenmaal bent uitgenodigd voor een (ver)koopgesprek voor een kavel op Landgoed Steenenburg uit Fase 1A, vervallen jouw eventuele overige voorkeuren uit zowel Fase 1 als Fase 2(A) (voor zover van toepassing). Je komt dus in aanmerking voor maximaal 1 bouwkavel. 

* De kopers worden door de makelaar uitgenodigd voor een persoonlijk digitaal gesprek (via Teams) van ongeveer 60 minuten, waarbij ook de Kavelwinkel aanwezig is. In beginsel vindt betreffende afspraak binnen één week na uitnodiging van de makelaar plaats.

* De kopers ontvangen - doorgaans al voor de persoonlijke afspraak - van de Kavelwinkel een reserveringsbrief waarin de deadline komt te staan om de reserveringskosten van € 1.500,- aan gemeente Heusden te betalen, op een nader door gemeente Heusden te noemen bankrekeningnummer. Mocht dit bedrag niet tijdig door gemeente Heusden op de bankrekening ontvangen zijn, dan is er geen sprake van een reservering en komt de bouwkavel beschikbaar voor een derde partij.

* De betaalde reserveringskosten worden later verrekend met de aankoop van de bouwkavel. Mocht de reservering niet leiden tot een daadwerkelijke aankoop, dan vindt er geen teruggave plaats van de reserveringskosten.

* Over deze inschrijving danwel reserveringskosten kan achteraf niet worden onderhandeld.

* Indien blijkt dat een inschrijver onjuiste informatie heeft verstrekt, kan de inschrijving van deze perso(o)n(en) worden doorgehaald, ongeacht of de makelaar een ontvangstbevestiging heeft verzonden.

* De inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

* De makelaar en de Kavelwinkel onthouden zich van het doen van mededelingen jegens eenieder (anders dan opdrachtgever) over namen van partijen en de inhoud van de ontvangen inschrijvingen. 

* Er kan per (toekomstig) huishouden maximaal één (1) bouwkavel aangekocht worden op Landgoed Steenenburg. Een koper uit Fase 1 of Fase 2(A) kan wel meedingen naar een kavel uit Fase 1A onder de navolgende aanvullende voorwaarden:
- ingeval aan een koper uit Fase 1 of Fase 2(A) (na loting) toegewezen is, en de koopovereenkomst voor de kavel uit Fase 1 of Fase 2(A) nog niet ondertekend is, dient door koper voor de kavel uit Fase 1A opnieuw tijdig € 1.500,- reserveringskosten aan gemeente Heusden betaald te worden.
- het door de koper tijdig aan gemeente Heusden betaald hebben van de reserveringskosten voor een kavel uit Fase 1A, impliceert dat direct de optie van koper op de kavel uit Fase 1 of Fase 2(A) is komen te vervallen. Een koper kan uitdrukkelijk niet twee (2) kavels betaald reserveren.
- de eerder door koper overgemaakte reserveringskosten voor de kavel uit Fase 1 of Fase 2(A) worden niet gerestitueerd of verrekend. Bij aankoop van een kavel uit Fase 1A worden enkel de reserveringskosten voor die betreffende kavel verrekend met de koopsom bij notariële levering, dus maximaal € 1.500,-.
- ingeval door koper geen reserveringskosten voor de kavel uit Fase 1A overgemaakt worden, impliceert dat direct de optie op de kavel uit Fase 1A en alle overige voorkeuren van de kandidaat zijn komen te vervallen en dat men het kooptraject voor de kavel uit Fase 1 of Fase 2(A) voortzet. 
- zodra een koper de handtekening gezet heeft onder de koopovereenkomst voor een kavel uit Fase 1 of Fase 2(A), kan er niet meer geswitcht worden naar een kavel uit deze inschrijving en vervallen zijn/haar overige voorkeuren tevens direct.

* Een via deze verkoopprocedure tot stand gekomen overeenkomst wordt vastgelegd in een koopovereenkomst.

* De makelaar en de Kavelwinkel onthouden zich van medewerking aan transacties en handelingen van de verkoper die strijdig zijn met de inhoud en strekking van deze voorwaarden.

* De inschrijfvoorwaarden zijn door de makelaar en de ontwikkelaar Gemeente Heusden, waaronder de Kavelwinkel, met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Aan de inschrijving noch de inschrijfvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Een overeenkomst tussen partijen ontstaat alleen nadat beide partijen het met elkaar eens zijn over alle onderdelen van een mogelijk tot stand te komen koopovereenkomst en de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend, ongeacht of men handelt als natuurlijk persoon of in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Vooraf hieraan kan ieder der partijen zich terugtrekken uit de onderhandeling zonder dat de wederpartij een schadevergoeding kan eisen in welke vorm dan ook. 

* De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) kan van toepassing zijn op de verkoop. Een Bibob-onderzoek kan dan onderdeel zijn van de procedure van de vastgoedtransactie en de procedure voor de omgevingsvergunning. Meer informatie hierover vind je op de website van de gemeente Heusden. 

* Onder voorbehoud van typefouten en fouten in prijzen en beschikbaarheid. Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om niet te gunnen, zonder opgaaf van redenen.

Klijsen Makelaars & Adviseurs >>
NieuwWonen Natuurlijk Brabant
nieuwwonennatuurlijkbrabant.nl
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bent ingeschreven op nieuwwonennatuurlijkbrabant.nl. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.